Loader

Защита на дипломни проекти на студенти от Магистърска програма „Опазване на културното наследство“

На 27.05.2016г. във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ се проведе защита на дипломни проекти на студенти от Магистърска програма „Опазване на културното наследство”.

Комисията бе в състав:

проф. д-р инж. Стефан Терзиев – Представител на ректорското ръководство
чл.-кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев – Декан на Архитектурен факултет
доц. д-р арх. Красимира Вачева – Научен ръководител на магистърската програма
арх. Владимир Рачев – Директор на Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство за Североизточен район
доц. д-р арх. Росен Савов – преподавател в магистърската програма

Бяха разгледани четири дипломни проекта, като най-високо бяха оценени тези на арх. Стоян Стамов и арх. Мария Петрова. Младите дипломанти-пазители на наследството не само бяха вложили креативни идеи и деликатен усет в архитектурното си решение, но бяха използвали богати и разнообразни изразни средства, като печатни табла, мултимедия и забележителни макети.

Изключителнoто представяне на дипломантите свидетелства за добрата подготовка, която дава магистърската програма и актуалната й учебна програма, включваща множество практически занимания на терен и ескпедиции за наблюдение на културни обекти. Това е вторият випуск магистри, който излиза от университета възпитан в любов и почит към наследството, въоръжен с жажда за още знания и нови предизвикателства, свързани с опазването му.

За магистърската програма:

Обучението в магистърска програма “Опазване на културното наследство“ цели специализация в областта на недвижимото културно наследство, чието значение нараства в условията на глобалното общество и стимулирането на културната идентичност и многообразие.

Учебният план включва усвояване на традиционни и съвременни методи за опазване и възстановяване на културното наследство – консервация, реставрация, адаптация, реконструкция, модернизация, реновация, конверсия и др.
Успешно завършилите придобиват висока квалификация в широк спектър от дейности, свързани с недвижимото културно наследство – експертизиране, проучване, проектиране, мониторинг, превенция и поддържане.

Гаранция за качеството на обучението е участието на изтъкнати специалисти, както и на гост-преподаватели от POLIMI (Политехниката в Милано), с която ВСУ “Черноризец Храбър” има двустранен договор за сътрудничество.
Магистрите намират реализация в местните и централни органи на управление, научни институти, Националния институт за недвижимо културно наследство, регионалните центрове по консервация и реставрация, в сферата на образованието, в музеите, масмедиите, туризма, във фондации и неправителствени организации, граждански и браншови организации, чиито предмет на дейност е свързан с опазване на културното наследство. Могат да участват в екипи за проектни и научни изследвания свързани с архитектурното и урбанистично опазване, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.

Оценяването е по ECTS и техния български еквивалент. Оценката се формира базата на следните критерии: пълнота на показаните знания, качество на документиране на курсовите задачи и проекти, изчерпателност на проучването на проблематиката на конкретния предмет, структуриране и графично оформление на проектите.
Обучението завършва със защита на дипломна работа (ЗДР – дипломен проект). До ЗДР се допускат успешно положилите всички изпити от целия курс на обучение.

При желание от страна на магистрите, има възможност за осъществяване на мобилност по програма Еразъм – с цел практика, в чуждестранни фирми, специализиращи опазване на наследството.