Loader

Образование

На 27.05.2016г. във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" се проведе защита на дипломни проекти на студенти от Магистърска програма „Опазване на културното наследство”. Комисията бе в състав: проф. д-р инж. Стефан Терзиев – Представител на ректорското ръководство чл.-кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев – Декан на Архитектурен факултет доц. д-р арх. Красимира Вачева – Научен ръководител на магистърската програма арх. Владимир Рачев – Директор на Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство за Североизточен район доц. д-р арх. Росен Савов – преподавател в магистърската програма Бяха разгледани четири дипломни проекта, като най-високо...