Loader

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ/АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Историята е свидетел, че град Варна е ключово място за среща на различни цивилизации и култури, място на контакт и взаимовръзка между тях. Образците на историята са много, а обектите на недвижимото културно наследство формират в голяма част атмосферата на централната зона на града.

Окаяното физическо състояние на материалната база на културното наследство в град Варна е доказателство за крещяща нужда от актуализация на базата данни, информиране на обществото относно проблемите и потенциалите на наследството и активни действия, целящи адаптиране на политиката по опазване съобразно конкретните дадености и нужди на града.

Налична информация относно обектите-НКЦ на територията на град Варна е списък, изготвен 80-те години на миналия век, който е преработван множество пъти.  Актуалността му е под съмнение, поради разликите, установени в информацията налична в регионалните институции /Община, Кметства, Служба по вписванията, Данъчна служба/ и НИНКН-София. Освен това списъкът съдържа фактически грешки, неактуална информация /адреси преди 1989г./, както и вече съборени сгради, имали статут на НКЦ.

През 2014г. Община Варна подема първата в страната инициатива за актуализация на наличните данни относно недвижимото културно историческо наследство на територията на град Варна, като обявява обществена поръчка с предмет „Идентифициране/актуализиране и предложение за деклариране на недвижимите културни ценности на територията на Община Варна”.

След участие в отворен търг, екипът на „Студио Рачеви“ имаше късмета и честта да изпълни първата в страната подобна мащабна и комплексна инициатива по опазване на недвижимото културно наследство, провеждана от близо 30 години насам.

Обема и съдържанието на разработката, както и методологията на работа, съответстват на изискванията на Наредба Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности.

Цялата документация бе предадена на 09.03.2015г. в Министерство на културата /хартиен носител, и дигитален формат с обем близо 43GB/.

ЕКИП:

арх. Ирина Рачева (ръководител на екипа)

арх. Васка Рачева (архитект с лиценз по чл.165 и дългогодишен опит в ОКН)

Даниел Ефтимов (Фотограф; техническа обработка)

Румяна Иванова (Изкуствовед)

КОНСУЛТАНТИ:

арх. Владимкир Рачев (Инспектор към ГДИОКН към МК)

проф. д-р Валентин Плетньов (Директор РИМ-Варна)

доц. Красимира Вачева (преподавател във ВСУ с дългогодишен опит в ОКН)

д-р Жечка Илиева (Декан на катедра Арх-ра във ВСУ „Черновизец Храбър“)

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Списъци – 5 бр.
 • Сравнителен списък с изходни данни, предоставени от НИНКН и актуализирани данни към 2015г.;
 • Актуализиран списък с отстранени проблеми и добавени актуални данни към 2015г. за всеки единичен обект;
 • Предложения за отпадане от актуалния списък;
 • Предложения за деклариране на НКЦ и съответните приложения /идентификационен фиш/ за всеки единичен обект;
 • Списък с Археологически обекти на територията на град Варна по данни от РИМ-Варна;
 1. Опорни планове:
 • 13 карти в М 1:2000 с отразени всички НКЦ на територията на град Варна;
 • 14 карти в М 1:2000 с отрзени всички Археологически обекти на територията на град Варна;
 • Архивни карти на град Варна от 1897 до днес;
 1. Досиета за всеки единичен НКЦ със съдържание /510бр. декларирани обекта, 157 предложения за деклариране, 58 за предложения за отпадане от списъка/:
 • Ситуация с повдигната сградата-НКЦ, имота, в който се намира;
 • Актуални снимки на обекта с указания за посоката на снимане;
 • Архивни данни – всички налични архивни данни в Архив към Община Варна, Регионален Държавен Архив- Варна, РИМ-Варна, както и предоставените от НИНКН-София досиета;
 • Дигитализиран архив на РИМ-Варна- всички досиета от АКБ заснети и систематизирани по райони, както и наличните досиета в Автоматизираната система АКБ /98 обекта/;
 1. Обяснителна записка с описани методика и последователност на работа; Съдържание; Изходни данни; Използвана литература;

Задачата има за цел да създаде богата и изчерпателна база данни, систематизирана и оптимизирана за работа на институции, специалисти и изследователи.

Актуализацията на  списъка е подходяща основа за последващи научни разработки, както и разработки в сферата на културния туризъм. Тя би следвало да осигури благоприятна среда за навлизане на алтернативни източници на финансиране за опазване на КН, а именно регионални и евро-програми.

Шест месеца след предаване на разработката, на 21.07.2015г. Община Варна получи положително становище с изх.№ 0401-238/17.07.2015г. – НИНКН. То гласи, че дейностите по Актуализация и идентификация са извършени по изискванията на Наредба Н-12 от 21 ноември 2012 г., а НИНКН приема предадената от „Студио Рачеви” Документация в пълния и обем.

Category
Научни разработки
Tags
cultural heritage, heritage, Identification, Immovable cultural heritage, preservation, Varna, Varna heritage, актуализация, Варна, идентифициране, културно наследство, недвижими културни ценности