Loader

Оценка на въздействие върху наследството /ОВН/ – Несебър

 Доклад за Оценка на въздействие върху наследството на проектно предложение за Рехабилитация и модернизация на Рибарско пристанище  Северна буна гр. Несебър върху обекта на Световно наследство – Старинен град Несебър

Съдържание на доклада:

 1. Нетехническо резюме
 2. Увод
 3. Методология за изготвяне на ОВН
 4. Източници на данни
 • Проучвателни техники
 • Локализиране и идентифициране на атрибутите
 • Обобщаване на данни, извеждане на основни изводи и прилагане на системата за оценка от Ръководство за оценки на въздействието върху наследството за забележителни места, представляващи световно културно наследство /Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места, 2011г./
 • Графични материали изготвени от екипа за целите на ОВН
 1. История и описание на обекта на световно наследство „Старинен град Несебър“
 • Общо описание на гр.Несебър
 • Декларация за Изключителна универсална ценност /ИУЦ/
 • Идентифициране на атрибути (Таблица 1)
 • Условия на средата
 • Описание на измененията във времето
 1. Описание на предложение за развитие – „Рехабилитация и модернизация на Рибарско пристанище „Северна буна“ гр. Несебър”
 • Предистория:
 • Исторически и археологически данни за наличието на северно рибарско пристанище  от древността до днес;
 • Данни за съществуващо брегоукрепване на северния бряг;
 • Инвестиционна инициатива на община Несебър за развитие на северното морско пристанище на града;
 • Сравнение на проектното предложение за развитие с предшестващия проект от 2016г.;
 • Изводи от сравнението на проекта за развитие от 2017г. с предходния от 2016г.
 1. Оценяване и определяне на общото въздействие на предложените изменения
 • Основни принципи;
 • Потенциални положителни въздействия;
 • Потенциални отрицателни въздействия;
 • Цялостна оценка на въздействието;
 • Процес на консултация:
 • Резултати от консултация със заинтересованите административни институции;
 • Резултати от експертна оценка на интердисциплинарния екип на ОВН;
 • Резултати от оценката в процеса на обществени консултации;
 • Обобщена оценка
 1. Мерки за избягване, редуциране или компенсиране на въздействия – мерки за смекчаване
 • Основни принципи;
 • Мерки за смекчаване на въздействието върху материалното наследство;
 • Мерки за смекчаване на въздействието върху нематериалното наследство;
 • Изводи и препоръки
 1. Обобщение и заключения
 2. Библиография
 3. Речник на съкращенията
 4. Благодарности и авторство
 5. Приложения
 1. Нетехническо резюме

Настоящата Оценка на въздействието върху наследството/ОВН/ за обекта на световно наследство „Стария град Несебър“ разглежда проектно предложение за „Рехабилитация и модернизация на Рибарско пристанище „Северна буна” – Несебър”. Основна задача е оценяването на всички потенциални въздействия (положителни и отрицателни) на предложеното развитие, както в процеса на строителство, така и в процеса на експлоатация. На тази база са предложени съответните мерки за смекчаване на негативните въздействия и препоръки към проектантите и възложителя на ОВН.

В настоящия доклад „Старинен град Несебър“ се разглежда като цялостна многопластова структура с множество взаимозависими атрибути, изразяващи световна и други ценности, но и като жив  градски организъм, със своята динамика и характерни особености. Представено е обобщено описание и история на Несебър, включително в контекста на обекта на световно наследство /СН/ и измененията, настъпили във времето по едни или други причини.

Методологията в основната си част се позовава на „Ръководство за оценки на въздействието върху наследството за забележителни места, представляващи световно културно наследство“ на ИКОМОС от 2011г. Въпреки това тя има индивидуален характер, отразяващ българската нормативна база относно опазването на културното наследство /КН/ и особеностите на разглеждания обект на СН – „Старинен град Несебър“.

В Доклада за обхват бе изготвен проект за актуализация на Настоящата  Декларация за ИУЦ, приета през 2010г. с решение: 34 COM 8E от 34-тата сесия на Комитета за световно наследство (25 юли – 3 август 2010 г., Бразилия). Актуализираният текст отразява развитието и разширяването на научното понятие Изключителна универсална ценност /ИУЦ/ и значителните положителни резултати, постигнати в областта на опазването и управлението на „Старинен град Несебър“.

Извършена е подробна и систематизирана идентификация на атрибутите и ценностите, които те изразяват. Тя служи  за  основна база за извършване на последващата оценка. Позитивните и негативните въздействия са разгледани за всички вписани атрибути на материалното и нематериално наследство, което формира цялостната крайна оценка. Тя е извършена, следвайки системата за оценяване, приложена в „Ръководство за оценки на въздействието върху наследството за забележителни места, представляващи световно културно наследство“ на ИКОМОС от 2011г.  и  се характеризира с умереност и липса на екстремни стойности.

Изследването показа, че потенциалните положителни въздействия имат леко количествено преимущество пред отрицателните и са свързани с функционалната устойчивост и автентичността на местния поминък – рибарството. Градоустройствените мерки като ограничаване на достъпа и подобряване на условията на средата също са оценени като положителни за обекта на СН.

Основната част от потенциалните отрицателни въздействия са с умерена стойност и са свързани с физическата и визуална намеса в зоната на културната ценност и буферната й зона. Подробно фото заснемане и изследване с модерни графични методи на характерни изгледи и силуети онагледяват реалната физическа намеса.  Липсата на подробна схема на закотвяне на новите инженерни съоръжения, отчитаща наличните археологически обекти, също е оценено като потенциална заплаха за неекспонираните и непроучени структури.       Постоянното експертно наблюдение по време на изпълнението и последваща система за мониторинг и отчет са основните мерки за избягването на намеси в атрибутите, изразяващи ИУЦ.

Относно нематериалното наследство, в проекта за развитие няма ясни условия за интегриране на обекта в установените местни градски традиции и обичаи. Включването на рибарското пристанище в духа и традициите на Несебър и създаването на тематична музейна експозиция биха подобрили качеството на проекта и биха спомогнали за популяризирането на нематериалното наследство.

От проведената кореспонденция между община Несебър и Центъра за световно наследство /ЦСН/ – ЮНЕСКО и ИКОМОС, става ясно, че за основна потенциална заплаха за ИУЦ на обекта „Старинен град Несебър“ се смята масовият туризъм. Важно е да се вземе под внимание, че в Регулационния план на проектното предложение за развитие, поземленият имот, урегулиран за целта /УПИ І-1,485,486,487/ е едназначно отреден „за рибарско пристанище”. Регулационното отреждане изключва възможността за използването на разработваната територия за какъвто и да е вид туризъм и гарантира автентичността и интегритета на функцията й. Предвидени са ограждения по цялата сухоземна граница на имота и специален пропускателен режим. Поради тези причини масовият туризъм, като възможен ефект от развитието, следва да бъде изключен от обхвата на ОВН.

ОВН заключава, че проектът за „Рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище „Северна буна” – Несебър” е изключителна възможност за развитие и подобряване на условията на упражняване на основния местен поминък – рибарството, освен това е възможност за оптимизиране на средата на разработваната територия. За да бъде тази възможност реализирана, следва да се проведе ефективно планиране, както и отговорно и адекватно управление на процеса на строителство и експлоатация, които да включват всички заинтересовани страни. Потенциала на културното наследство на Старият град Несебър е разнороден и всеобхватен, но категорично не е изцяло разгърнат.

Пилотният за България Доклад за ОВН има за цел, чрез научни и технически методи да изведе мерки, които да запазят баланса между желанието за икономическо развитие на местната общност и  устойчивото опазване на обекта на СН.

………

7.4. Основни изводи от мерките за смекчаване и препоръки:

Основният извод от прегледа на възможните мерки за смекчаване на влиянието е, че при добро отношение на стопанина на обекта на СН-„Старинен град Несебър“, стремежът към осъвременяване на традиционни дейности е положителен и може не само да опази ценностните характеристики и атрибутите, които ги изразяват, но и да ги утвърди без конфликт със съвременния живот.

Основното което трябва да се направи в тази посока се разделя на две групи:

 • Да се спази българското законодателство по отношение опазване и охрана на подземните и подводни археологически ценности. Това е лесната задача, защото са на лице законодателство, институции и установена практика;
 • Да се създаде система за мониторинг и отчет за състоянието на материалните атрибути на СН, която да гарантира правилно развитите на обекта, до пълното му и органично включване в системата от ценности на обекта на СН. Това е трудната задача, защото е нужно постоянно и продължително административно усилие, съчетаващо желанието и най-добрият експертертен потенциал на много и разнородни институции.

Настоящият опит показва, че съществуващте административни органи и експертни общности на международно, национално и местно ниво имат потенциал да се справят и с двете групи задачи.

 1. Обобщение и заключения:

След събиране и проучване на максимално количество информация, след изготвяне на подробна оценка и анализ на потенциалните въздействия, екипът на ОВН заключи, че цялостната степен на въздействие на разглежданото предложение за развитие е умерена и не навлиза в екстремни и рискови стойности. Потенциалните положителни въздействия имат малко количествено премущество пред потенциалните отрицателни такива.  Въпреки, че са съизмерими като обем, положителните и отрицателни влияния са разнородни и строго специфични. Експертните доклади по част „Строителни конструкции и съоръжения“ /автор: инж. Кр.Маринов/ и част „Екология“ /автор: екип с рък.Т.Койчева/ доказват, че физическите намеси са обратими, сравнително лесно и евтино/, и не представляват риск за обектите на културното наследство в разработваната територия и извън нея.

Потенциалните положителни ефекти в основна степен се състоят в подобряване на условията на контекста на световната културна ценност и в ползи за нематериалното културно наследсвто – поминък и занаяти. Потенциалните негативни въздействия – материални, нематериални и визуални, следва да бъдат избегнати чрез изработената от екипа на ОВН система от мерки за смекчаване. Изпълнявайки ги и прилагайки ефективно управление, проектът за развитие би се превърнал в световен пример за балансиране на икономическото и социално развитие с качествено и отговорно опазване на културното наследсво. Чрез задълбочено проучване и последващо научно изследване, съобразено с международната  и национална нормативна база, и с любезната експертна помощ и насоки от ЦСН-Юнеско и ИКОМОС, настоящата ОВН има потенциала да се превърне в добра национална практика за оптимизиране на инвестиционни инициативи и намерения за развитие, които касаят обекти на културното ни наследство.

Благодарности и авторство

     Екипът на ОВН изказва специални благодарности и признателност към администрацията на община Несебър за съдействието и всеотдайността при изпълнението на настоящата ОВН.

Интердисциплинарен екип за изготвяне на ОВН:

 • Операнивен ръководител: арх.Ирина Рачева

            Пълна проектатска правоспособност; лиценз по чл.165 от ЗКН; Магистратура ОКН; с опит в опазването на КИН и административни дейности по опазване;

 • Експерт – ЦПА: д-р Калин Димитров

            Експерт с дългогодишен опит в сферата на подводната археология, в конкретната разглеждана зона на Старинен град Несебър 

 • Археолог: Тодор Марваков

            Експерт с дългогодишен опит в сферата на археологията на Старинен град Несебър; Значителен стаж в Музей „Старинен Несебър“

 • Инженер, експерт по брегови укрепления – инж. Красимир Маринов

Експерт с дългогодишен опит в сферата на брегоукрепването; Опит и конкретен поглед над разглежданата зона за развитие – северно рибарско пристанище

 • Еколози: екип с ръководител Таня Койчева

Експерт с компетенция и опит в разработването на Оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС) и други екологични оценки

Date
Category
Културно наследство, Научни разработки
Tags
cultural heritage, Heritage impact assassement, HIA, Nessebar, културно наследство, ОВН, Оценка на въздействие върху наследството